موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
30 اردیبهشت 1403

نگاه کوتاهی به پیشینه نگارگری در ایران

نگاه کوتاهی به پیشینه نگارگری در ایران دکتر محمود دهقانی  در پیشینه چند هزارساله ی ایران هنر نگارگری (نقاشی) همچون ادبیات و بویژه شعر جای برجسته […]