موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
12 اردیبهشت 1402

– نخستین همایش علمی – پژوهشی مهدویت و هنر (سطح ملی)

نخستین همایش علمی – پژوهشی مهدویت و هنر (سطح ملی) دانشگاه آزاد اسلامی “استان هرمزگان” با همکاریموسسه فرهنـگی هنـری “جستـارنامـه هنــر”  برگزار می کند: نخستین همایش […]