موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
14 دی 1402

مقالات و اقدام پژوهی های برتر نخستین همایش ملی پژوهی در اقدام پژوهی، راه کارها و پیشنهادات

مقالات و اقدام پژوهی هایی که در رتبه عالی قرار داشتند: پرورش مشهد: خدیجه آشفته، نرگس آهنچیان مقالات و اقدام پژوهی هایی که در رتبه خیلی […]