موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
5 خرداد 1402

مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی، زمستان 1401 تحلیل معماری مسجد تئاتر شهر تهران بر مبنای شاخص­های هنر اسلامی زهرا قاسمی، مرتضی افشاری چکیده: […]