موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
26 اردیبهشت 1402

کارگاه علمی پژوهشی جابربن حیان در دبستان دخترانه سما بندرعباس

کارگاه علمی پژوهشی جابربن حیان در دبستان دخترانه سما بندرعباس
26 اردیبهشت 1402

کارگاه علمی پژوهشی جابربن حیان در دبستان پسرانه سما شعبه یک بندرعباس

کارگاه علمی پژوهشی جابربن حیان در دبستان پسرانه سما شعبه یک بندرعباس
26 اردیبهشت 1402

کارگاه علمی آموزشی “جابربن حیان”

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر با همکاری دبستان دخترانه سما واحد بیرجند برگزار می کند: کارگاه علمی آموزشی “جابربن حیان” مدرس: بابک دهقانی (دکتری تاریخ تطبیقی […]