موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
12 خرداد 1402

فرم تعهد جشنواره، انجمن و کارگاه

لطفا جهت حضور در فعالیت های فرهنگی – هنری و علمی – پژوهشی و ارسال اثر یا آثار این فرم را دانلود نمائید.