موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
26 اردیبهشت 1402

کارگاه علمی آموزشی “جابربن حیان”

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر با همکاری دبستان دخترانه سما واحد بیرجند برگزار می کند: کارگاه علمی آموزشی “جابربن حیان” مدرس: بابک دهقانی (دکتری تاریخ تطبیقی […]