موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
1 دی 1401

بابک دهقانی پژوهشگر برتر استانی

فرهنگیان پژوهشگر و فناور برگزیده استانی در هفته ملی پژوهش و فناوری سال تحصیلی 1402 – 1401 بنا بر گزارش اداره پژوهش آموزش و پرورش استان […]