موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
15 فروردین 1402

مشاور حقوقی موسسه فرهنگی هنری #جستارنامه_هنر و دوفصلنامه علمی تخصصی و انتشارات #جستارنامه_فرهنگ_و_هنر_اسلامی انتخاب شد.

مشاور حقوقی موسسه فرهنگی هنری #جستارنامه_هنر و دوفصلنامه علمی تخصصی و انتشارات #جستارنامه_فرهنگ_و_هنر_اسلامی انتخاب شد. ارسال شده در تاریخ :1401/11/22 مشاور حقوقی موسسه فرهنگی هنری جستارنامه […]
22 اسفند 1401

افراد مهم علمی در نخستین همایش علمی – پژوهشی مهدویت و هنر (سطح ملی)

ارسال شده در تاریخ :1401/12/23 افراد مهم علمی در نخستین همایش علمی – پژوهشی مهدویت و هنر (سطح ملی)کمیته علمی و داوری: جناب آقای دکتر علی […]