موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
19 خرداد 1402

انتشارات

به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آن‌ها، مصوب 1375/06/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی […]