موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر (فارسی - انگلیسی)
Institute of Art and Culture Thesis of Art (En - Fa)
16 اردیبهشت 1402

موضوعات مورد پذیرش

موضوعات مورد پذیرش در جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی 1- پژوهش در فرهنگ و هنر، هنر اسلامی، فلسفه هنر نقش هنر ایرانی اسلامی در توسعه و […]